„Ideální občanka ve škole – existuje?“

Diskuse

„Ideální občanka ve škole – existuje?“

 

Ideální občanka ve škole – existuje? Na tuhle otázku našli odpověď delegáti Mosteckého parlamentu

dětí a mládeže spolu s jejich spolužáky ze zdejších základních škol na stejnojmenné diskuzi, která se

konala 15 .3. 2016 pod záštitou projektu Homo Europeanus. Po představení tématu byl na řadě

brainstorming na téma občanka

nejčastěji zazněla slova jako:

 stát

 seberozvoj

 demokracie

 Česká republika

Následovala práce ve skupinách. Skupinky vytvářeli desatero správné občanky a vymysleli ideální

hodinu, která by podle nich měla vypadat následovně:

 všichni by měli spolupracovat

 mělo by se chodit na exkurze

 hodiny by měli být zábavnější

 učitelé by měli naslouchat žákům a vyslyšet jejich názor

 učitelé by neměli brát svůj osobní názor např. na politické strany jako jediný správný

Většinou se shodli na tom, že na hodinách žáci málo spolupracují a nejsou vedeni k samostatným

pracím. Také by uvítali více exkurzí například do poslanecké sněmovny, kde by se aktivně učili o

demokracii a hodnotách státu. Dále diskutovali o tom, jak moc se v jejich hodinách dodržují obsáhlé

osnovy občanské nauky a jaké body jsou pro ně důležité. Všichni se shodli, že občanská nauka a

obzvlášť její část o demokracii a fungování státu je velmi důležitá a měli bychom na ní brát větší

zřetel. Zde jsou body občanské nauky seřazeny podle důležitosti podle účastníků:

 Člověk jako občan v demokratickém státě

 Česká republika, Evropa a mezinárodní společenství

 Finanční gramotnost

 Člověk a právo

 Filozofie a etika, otázky v životě člověka

 Sociální rozvoj, osobnostní rozvoj

 Kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita

 Člověk v lidském společenství

Účastníci diskuze si myslí, že pokud by byla snížena věková hranice volebního práva, musela by být

navýšen počet hodin občanské nauky a výrazně změnit jejich osnovy. Všichni účastníci odešli domů

s nápady na lepší občanskou nauku a doufáme, že je naplní ve svých hodinách a za pomoci učitelů

zlepší tak jejich vlastní hodiny.

P1018609 P1018616 P1018617 P1018631 P1018632 P1018638 P1018639 P1018642 P1018644 P1018645 P1018651 P1018653 P1018658